Reklamácie a reklamačný poriadok KOVMIG s.r.o.

 

Postup pri reklamácii a záväzný reklamačný poriadok

Akúkoľvek reklamáciu alebo sťažnosť podávajte prosím telefonicky na niektoré z našich telefónnych čísiel, písomne na email: reklamacie@procity.sk, alebo poštou na adresu KOVMIG s.r.o., Potočná 15, 080 06 Prešov, spolu s vypísaným reklamačným listom. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame vám odoslaný tovar poistiť. Oprávnené reklamácie riešime podľa našich možností, bez nepotrebných odsunutí a podľa reklamačného poriadku. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že poškodenie  bolo spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vplyvom poveternostných podmienok alebo vody, u sortimentu určeného výhradne pre umiestnenie v interiéri. Práva zo zodpovednosti za poškodenie sa uplatňujú v sídle predávajúceho. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za poškodenia zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto chyby, prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ po dodaní objednaného tovaru zistíte iné ako zjavné poškodenia (pod neporušeným obalom), ktoré je pravdepodobne spôsobené prepravou, je bezpodmienečne nutné reklamovať toto poškodenie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy vám bola zásielka doručená. Súčasne vás žiadame o uchovanie obalu, v ktorom bola zásielka doručená a zaslanie písomné informácie o rozsahu poškodenia a s prípadnou fotodokumentáciu na vyššie uvedený email. Reklamácia mechanického poškodenia tohto druhu uplatnená po tomto termíne bude zamietnutá. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom. Chyby a poškodenia, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje odborné znalecké zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim – spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom emailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

 

Reklamačný poriadok

  1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

Predávajúci  je obchodná spoločnosť KOVMIG s.r.o., IČO: 53124456, Potočná 6927/15, 08006 Prešov, Obch. register Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 40481/P,

Kupujúci  je spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

 

  1. Lehoty na uplatnenie reklamácie

Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

 

  1. Miesto uplatnenia reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u predávajúceho. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná. Kupujúci vyplní pre predávajúceho reklamačný list, v ktorom uvedie názov tovaru, číslo faktúry, číslo objednávky, kedy bol zakúpený, popis vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru a daný tovar spolu s reklamačným listom zašle na adresu predávajúceho: KOVMIG s.r.o., Potočná 15, 080 06 Prešov. Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

 

  1. Odstrániteľné vady

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením, ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

  1. Neodstrániteľné vady

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

 

  1. Alternatívny spôsob riešenia sporov:

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: procity@procity.sk. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 30.4.2021 je tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1, spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk., prípadne pre viac informácií: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov- riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK, sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

  1. Záverečné ustanovenia

V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 30. 04. 2021. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. Na platne uzavretú zmluvu sa však vzťahujú reklamačné podmienky platné v čase uzavretia zmluvy.

 

Reklamačné oddelenie:

KOVMIG s.r.o.,

Potočná 6927/15,

08006 Prešov

Email: reklamacie@procity.sk