Ochrana osobných údajov

Spoločnosť KOVMIG s.r.o., IČO: 53124456, Potočná 6927/15, 08006 Prešov, Obch. register Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 40481/P (ďalej len „predávajúci“) podmieňuje registráciu a nákup na eshope www.procity.sk poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľov (Kupujúcich). U Kupujúcich budú osobné údaje spracované Predávajúcim za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy a práv z nej pre Kupujúceho vyplývajúcich. Vyplnením povinných údajov v registračnom formulári sa stávate registrovaným užívateľom nášho internetového obchodu a dávate tak súhlas na ich spracovanie a použitie pre zaslanie objednaného tovaru a komunikáciu so zákazníkom. Ide najmä o tieto údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, IČO, DIČ, IČDPH, emailová adresa, telefónne číslo, dátová schránka, biometrický podpis. Predávajúci bude so všetkými osobnými údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v platnom znení a je správcom osobných údajov. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje nebudú zdieľané s ďalšími správcami, ak si predávajúci k takému zdieľaniu nezíska súhlas Užívateľa (Kupujúceho). Poskytnuté osobné údaje môže Predávajúci využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy len za podmienok udelenia dobrovoľného súhlasu zo strany Kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že ním uvedená emailová adresa, poskytnutá v súvislosti s nákupom výrobku alebo služby, môže byť využitá na zaslanie obchodného oznámenia zo strany Predávajúceho, s ponukou podobného výrobku alebo služby. V prípade, že si Kupujúci – adresát neželá ďalšie zasielanie týchto obchodných oznámení, môže prejaviť tento nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení kliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním emailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na adresu kovmig@kovmig.sk Spracovaním osobných údajov môže Predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Predávajúci týmto informuje subjekt údajov, tj. Užívateľa a Kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutých osôb“) o právach vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov, tj. najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov Predávajúcemu je nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy dobrovoľné, že dotknutá osoba má právo k ich prístupu, má právo požiadať písomne správcu o ukončenie spracovania a vymazanie osobných údajov, u ktorých bol subjektom údajov udelený súhlas a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takého konania Predávajúcim, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a § 21 zákona o ochrane osobných údajov. Pokiaľ si subjekt údajov praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese kovmig@kovmig.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Kupujúci súhlasí s tým, že pri prevzatí tovaru plateného prostredníctvom platobnej karty alebo plateného platbou vopred bankovým prevodom je predávajúci alebo prepravca poverený dodaním tovaru Kupujúcemu oprávnený overiť totožnosť osoby preberajúcej tovar osobným dokladom, tj. Občianskym preukazom alebo cestovným pasom, a zaznamenať si číslo osobného dokladu, prípadne iný údaj identifikujúci osobu, ktorá tovar prevzala, v záujme predchádzania podvodom pri zneužití odcudzených platobných kariet a ochrany práv pravého vlastníka platobnej karty. K zaznamenanie osobného údaje spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete a k jeho uchovanie po dobu šiestich mesiacov od dátumu prevzatia tovaru dáva Kupujúci výslovne Predávajúcemu ako správcovi, svoj súhlas. Zároveň Kupujúci berie na vedomie, že má práva podľa zák. č. 18/2018 Z.z., tj. Najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, a ďalšie práva. V prípade pochybností o dodržiavaní práv má Kupujúci právo obrátiť na správcu alebo aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť KOVMIG s.r.o., IČO: 53124456, Potočná 6927/15, 08006 Prešov, Obch. register Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 40481/P (ďalej len “správca”). Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre Potočná 6927/15, 08006 Prešov, adresa elektronickej pošty kovmig@kovmig.sk, telefón: +421915622960

2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov (v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, IČ, DIČ, IČ pre DPH, názov spoločnosti, fakturačná adresa, dodacia adresa a korešpondenčná adresa uvedená v objednávke) v prípade objednávky je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“). Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov (v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, IČ, DIČ, IČ pre DPH, názov spoločnosti, fakturačná adresa, dodacia adresa a korešpondenčná adresa uvedená v objednávke) v prípade registrácie na webe, objednanie emailového spravodaja alebo tlačeného katalógu je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov (v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, IČ, DIČ, IČ pre DPH, názov spoločnosti, fakturačná adresa, dodacia adresa a korešpondenčná adresa uvedená v objednávke) v prípade objednávky je ďalej oprávnený záujem správcu spracovávať uvedené osobné údaje pre účely lepšej komunikácie so zákazníkom pre prípad opakovaných objednávok v zmysle článku 6 ods. 1, písm. f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

3. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je priamy marketing, tj. zasielanie obchodných ponúk a obchodných oznámení na emailovú adresu i na poštovú adresu – pokiaľ sa udeľuje a iných marketingových aktivít spoločnosti KOVMIG s.r.o. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Účelom spracovania osobných údajov je aj zistenie spokojnosti s nákupom prostredníctvom emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš eshop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní emailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v emailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

4. Doba uloženia osobných údajov

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 7 rokov od Vášho posledného nákupu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania). V prípade registrácie na webe, objednania emailového spravodaja alebo katalógu budú Vaše osobné údaje správcom uložené do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a v prípade súhlasu osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Práva dotknutej osoby

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť. Firma KOVMIG s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. cookies tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele cookies, či podobných nástrojov. Aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, spoločnosť KOVMIG s.r.o. na tento účel stanovuje samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby cookies alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. Firma KOVMIG s.r.o. si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade že je táto IP adresa na tzv. blacklistu. V prípade problémov s objednávkou môže firmu Kupujúci kontaktovať prostredníctvom emailu: kovmig@kovmig.sk alebo na telefóne +421915622960.