Všeobecné obchodné podmienky KOVMIG s.r.o.

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou KOVMIG s.r.o., IČO: 53124456, Potočná 6927/15, 08006 Prešov, Obch. register Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 40481/P, email: kovmig@kovmig.sk (ďalej len “predávajúci”), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu na webovej stránke www.procity..sk.     

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim – spotrebiteľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.

Tieto obchodné podmienky  sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim – podnikateľom na strane druhej s výnimkou tých častí obchodných podmienok, ktoré sa týka ochrany práv spotrebiteľov a ani v bode pre ochranu osobných údajov. Vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

 1. Objednávka- Kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového formulára. Kupujúci je povinný uviesť do objednávkového formulára nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • adresu kupujúceho
 • druh, množstvo a cenu tovaru
 • adresu dodania tovaru
 • telefonický a emailový kontakt
 • ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na adrese www.procity.sk.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdŕžaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku emailom, prípadne aj telefonicky, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru.

 

 1. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom ako kupujúcim.

Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim – podnikateľom.

Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ ako kupujúci na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie (email, telefón, fax a pod.). Zmluva je uzatvorená na základe elektronickej objednávky zo strany kupujúceho a dodaním tovaru zo strany predávajúceho, buď priamo alebo prostredníctvom tretích osôb (dopravcov). Neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy sú tieto obchodné podmienky. 

Tovarom sa rozumie predmet spotrebiteľskej kúpnej zmluvy. Ponuka tovarov predávajúceho je zverejnená na jeho webovej stránke www.procity.sk.  

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenu tohto tovaru. Objednávka môže byť zaslaná aj na email, fax, poštou prípadne telefonicky.

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy alebo kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci – podnikateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovar v rámci svojho podnikania za účelom jeho ďalšieho predaja či obchodovania s ním.

Obchodné podmienky – sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania jeho objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

 1. Zmluvné strany

PREDÁVAJÚCI:
KOVMIG s.r.o., Potočná 6927/15, 08006 Prešov, Slovenská republika
IČO: 53124456 DIČ: 2121290875

Obch. register Okr. súdu Prešov

oddiel: Sro, vložka č. 40481/P

(ďalej len “Predávajúci”)

KUPUJÚCI:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

 

 1. Ako nakupovať
 • Vyberte si tovar,
 • Vložte tovar do košíka,kliknutím na pridať do košíka v časti operácie s tovarom resp. kategórie produktov,
 • Pripravte objednávku,zadaním údajov potrebných k realizácii dodávky (meno, priezvisko, názov spoločnosti, krajina, adresa, telefón, email, resp. názov a sídlo firmy, IČO a DIČ v prípade, že nakupujete ako podnikateľ),
 • Odošlite objednávku– po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš email bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú emailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Okrem klasickej objednávky cez eshop akceptujeme aj všetky ďalšie formy objednávok: poštou, emailom alebo telefonicky. Telefonicky sa s nami môžete spojiť na mobile 0915622960. Pokiaľ sa nedovoláte alebo nebudeme schopný z akýchkoľvek dôvodov objednávku prijať, zavoláme vám naspäť hneď ako to bude možné.

 

 1. Opis tovaru a cena

Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené v príslušných sekciách na adrese www.procity.sk resp. v aktuálnom katalógu produktov umiestnenom na totožnej webovej adrese.

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch platia pri odbere jedného kusu a platné sú v momente objednania tovaru. K zmene ceny v už prijatej objednávke nemôže dôjsť.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

UPOZORNENIE: Spoločnosť KOVMIG s.r.o. si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

 

 1. Dodacie podmienky

Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky. Zásielky sú odosielané kupujúcemu spravidla na nasledujúci pracovný deň ak sú k dispozícii na sklade predávajúceho resp. ak daný výrobok nie je uskladnený a treba ho vyrobiť tak termín dodania závisí od procesu výroby objednaného výrobku a objednávajúci bude o termíne dodania informovaný. Predávajúci splní povinnosť odoslania zásielky odovzdaním tovaru do rúk prepravcu.

Ak predávajúci nemôže dodať tovar do stanoveného termínu je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradný termín dodania alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením emailu, resp. rovnakou formou akou bola doručená objednávka. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu. V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu, je povinný dodať tovar čo najskôr odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet.

 

 1. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo osobne v sídle jeho dodávacej pošty, ak nie je dohodnuté inak. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne cez 200 € má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% až 100% kúpnej ceny. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru, prípadne i dodací list. Faktúra slúži zároveň i ako potrebný doklad k uplatneniu reklamácie,
 • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru spolu s dokladmi o kúpe priamo v sídle spoločnosti,
 • individuálny spôsob platby dohodnutý vopred, napr. s právnickými osobami a stálymi zákazníkmi.

 

 1. Záručné a reklamačné podmienky

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že poškodenie  bolo spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vplyvom poveternostných podmienok alebo vody u sortimentu určeného výhradne pre umiestnenie v interiéri. Práva zo zodpovednosti za poškodenie sa uplatňujú v sídle predávajúceho. Adresu a telefónne čísla nájde kupujúci v sekcii Kontakt na internetovej stránke. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.

Zodpovednosť za poškodenia  zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto chyby prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Chyby a poškodenia, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar spolu s kópiou faktúry na adresu skladu predávajúceho: KOVMIG s.r.o., Potočná 6927/15, 08006 Prešov

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame vám odoslaný tovar poistiť.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje odborné znalecké zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom emailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

 

 1. Odstúpenie o zmluvy a vrátenie tovaruStorno objednávky

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet v zákonnej lehote 14 dní.

Vzhľadom na ponúkaný sortiment nie je možné vrátiť ostatný tovar charakteru jednorazovej spotreby pokiaľ je porušený a poškodený, porušený ochranný obal tovaru, tovar je použitý alebo vykazuje známky použitia.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás nevzťahuje.

UPOZORNENIE: V prípade vrátenia výrobkov má naša firma možnosť odpočítať z kúpnej ceny poplatok za opotrebenie až do výšky 100% fakturovanej čiastky (podľa miery opotrebenia, znehodnoteniu či poškodenie výrobku)! Toto je z dôvodu že tovar už nemožno následne predať ako nový.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac: Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Zároveň umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Tieto údaje chránime spolu s údajmi o Vašich nákupoch pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje kupujúceho  predávajúci spracuje výlučne za účelom spracovania objednávky a dodania objednaného tovaru kupujúcemu v zmysle § 10 ods. 3 písm. d) uvedeného zákona. Za správnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá kupujúci. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, t.j. kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.  

Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejní a neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou dopravcov, ktorí zabezpečujú dodanie a dopravu tovaru (dopravné a kuriérske spoločnosti, externý dopravcovia) pre kupujúceho, ktorým sú osobné údaje odovzdávané výlučne za účelom doručenia objednaného tovaru kupujúcemu v poštovom styku.  Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejňuje ani neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe.

 

 1. Organ dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 051/772 15 97, fax č. 051/772 15 96.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Kupujúci tiež odoslaním objednávky dáva súhlas predávajúcemu, že môže uvádzať kupujúceho ako referenciu spolu s uvedením mena objednávateľa, logom (erbom) objednávateľa na marketingové alebo iné účely. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.procity.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie je akceptovateľná aj v prípade odstúpenia od zmluvy.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2021.

 

Na spoluprácu sa teší firma KOVMIG s.r.o., Potočná 6927/15, 08006 Prešov, tel.: +421915622960, email: kovmig@kovmig.sk